Info en fun voor de J6E3-tjes

HOCKEYINFO.NL ©   Disclaimer   |   Privacyverklaring   |   Impressum

Home Programma Scoringslijst Foto's Informatie Fun Contact
Home.Programma.Scoringslijst.Foto's.Informatie.Fun.Contact.
Disclaimer

Hockeyinfo.nl heeft bij de samenstelling, ontwikkeling en het onderhoud van deze website en de opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Zou u desondanks toch een foutje tegen komen vragen we u vriendelijk om contact met ons op te nemen.

 

Hockeyinfo.nl garandeert niet dat de op deze website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan en zal op ieder door Hockeyinfo.nl gewenst moment worden gewijzigd en u kunt aan de informatie op de pagina's geen rechten ontlenen.

 

De op Hockeyinfo.nl verstreken informatie is slechts informerend van aard! Hockeyinfo.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

 

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreft dat websites waarvoor Hockeyinfo.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Hockeyinfo.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Hockeyinfo.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

 

Hoewel Hockeyinfo.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hockeyinfo.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

 

Hockeyinfo.nl zal de persoonlijke gegevens die u op de site invult, uitsluitend voor het doel gebruiken waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven en er wordt geen informatie opgeslagen.

Voor alle duidelijkheid wijst Hockeyinfo.nl ten aanzien van de website www.Hockeyinfo.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hockeyinfo.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hockeyinfo.nl. Dit geld met name voor foto’s en persoonlijke informatie.

 

 

info@hockeyinfo.nl